Άρθρο 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΑΤΡΑΣ».

Άρθρο 2ο

ΈΔΡΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Έδρα του Σωματείου είναι η Πάτρα Αχαΐας. Το Σωματείο μπορεί με απόφαση του ∆.Σ. του να αλλάζει διεύθυνση, μέσα στα όρια της έδρας του 2 και να ιδρύει παραρτήματα / γραφεία και σε άλλα μέρη της χώρας για την προώθηση του σκοπού του χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού του. Με την απόφαση που θα ιδρύονται αυτά τα παραρτήματα / γραφεία θα ορίζονται και οι όροι λειτουργίας και η φύση και έκταση των εργασιών τους. Με τον ίδιο τρόπο το ∆.Σ. μπορεί να καταργεί τα παραρτήματα αυτά ή να τροποποιεί τους όρους λειτουργίας τους και τη φύση και την έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ Το Σωματείο δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό. Ο μοναδικός σκοπός του είναι η προώθηση των συμφερόντων των οικογενειών με τρία (3) παιδιά. Ειδικότερα σκοποί του σωματείου είναι: Α. Η εξομοίωση και η ένταξη των μελών στις ευεργετικές διατάξεις των νόμων που ισχύουν για τους πολύτεκνους. Β. Η ανάπτυξη και καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας, αλληλεγγύης, συναδέλφωσης και αλληλοβοήθειας των μελών του. Γ. Η προστασία του θεσμού της οικογένειας. Δ. Η πολιτιστική και πνευματική εξύψωση των μελών του και της νεολαίας ειδικότερα. Ε. Η καλλιέργεια και διάσωση των εθνικών παραδόσεων. ΣΤ. Η λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου και απόφασης που αποσκοπεί στην εξύψωση του βιοτικού επιπέδου των οικογενειών με τρία (3) τέκνα και στην προαγωγή της ηθικής, κοινωνικής, οικονομικής και επαγγελματικής καταστάσεως των μελών του σωματείου και των οικογενειών τους. Ζ. Η προώθηση ρυθμίσεων από την πολιτεία και τις τοπικές αρχές που θα διασφαλίζουν δικαιότερη αντιμετώπιση, θα εξυψώνουν το βιοτικό επίπεδο και θα προάγουν την ηθική, κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική κατάσταση των μελών του. Η. Η στήριξη των μελών του σε δίκαια αιτήματα τους που άπτονται του σκοπού του και απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο. Θ. Η εκπροσώπηση των μελών του σε διάφορα τραπέζια συζήτησης και διαπραγμάτευσης. Ι. Η παρέμβαση για πρόσκληση και ενίσχυση θετικών πρωτοβουλιών υπέρ των συμφερόντων των μελών του. ΙΑ. Η οικοδόμηση καλών σχέσεων και καναλιών επικοινωνίας με πρόσωπα, υπηρεσίες, οργανισμούς και μέσα μαζικής επικοινωνίας με πρόσωπα, υπηρεσίες, οργανισμούς και μέσα μαζικής ενημέρωσης, που μπορούν να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση του σκοπού του. ΙΒ. Η συμμετοχή σε ευρύτερης έκτασης όργανα ή Ενώσεις εκπροσώπησης, προσώπων της ίδιας ή συναφούς κατηγορίας με τα μέλη του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα όργανα θα είναι αρκετά δραστήρια και ότι θα υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ αυτών και του Σωματείου. ΙΓ. Η ενημέρωση των μελών του για τις εξελίξεις σε θέματα που τα ενδιαφέρουν και άπτονται του σκοπού του. ΙΔ. Η προαγωγή του θεσμού του πολύτεκνου με τρία παιδιά και ανάδειξη του δημογραφικού προβλήματος. ΙΕ. Η πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που άπτονται του σκοπού του. ΙΣΤ. Η Συμβολή στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος στο μέτρο των δυνατοτήτων του. ΙΖ. Οι παραστάσεις στους αρμόδιους παράγοντες της Πολιτείας για τη διεκδίκηση και θέσπιση ευεργετικών διατάξεων και νόμων υπέρ των οικογενειών με τρία παιδιά. Φιλοδοξίες του σωματείου είναι:

 • Η έντονη παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η προσφορά σε αναξιοπαθούντα μέλη.
 • Η σύσταση ταμείου αλληλοβοήθειας.
 • Η λειτουργία τράπεζας αίματος.

Την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών του σωματείου θα επιδιώκει με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο που θα έχουν ενδεικτικά ως εξής: Α) Ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η υλοποίηση και η συμμετοχή σε δράσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες. Β) Η δημιουργία, η συντήρηση και η συμμετοχή σε διεθνή και τοπικά δίκτυα συνεργασίας. Γ) Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών σχετικών με το σκοπό του. Δ) Η δημιουργία δομών και υποδομών. Ε) Η έκδοση περιοδικών, βιβλίων, ημερολογίων και άλλων εντύπων. ΣΤ) Η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, παρουσιάσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια και εκδρομές ψυχαγωγικού και ενημερωτικού ενδιαφέροντος. Ζ) Η ενεργή αναζήτηση μελών και χορηγών. Η) Η προβολή των σκοπών και των προβλημάτων του δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Θ) Η σφυγμομέτρηση, η παρουσίαση και η εκπροσώπηση της κοινής γνώμης των μελών του. Ι) Η προώθηση και η σύναψη συμφωνιών συνεργασίας για την επίτευξη κοινού σκοπού με δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά εκπαιδευτικά και επιστημονικά ιδρύματα, κοινωνικούς φορείς, εταιρείες, Μ.Κ.Ο. (μη κυβερνητικές οργανώσεις) και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ΙΑ) Η διενέργεια λαχειοφόρων αγορών. ΙΒ) Η αποδοχή οποιασδήποτε μορφής βοήθειας και οικονομικών ενισχύσεων από διάφορα νομικά και φυσικά πρόσωπα. ΙΓ) Οι παραστάσεις στους αρμόδιους παράγοντες της πολιτείας για την διεκδίκηση και θέσπιση ευεργετικών διατάξεων και νόμων, προκειμένου να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των οικογενειών με τρία τέκνα, μέχρι την εξομοίωσή τους με τους πολύτεκνους. ΙΔ) Οι πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. ΙΕ) Η χορήγηση οικονομικών ή άλλου είδους ενισχύσεων σε οικογένειες με τρία τέκνα και την μέριμνα για την ανεύρεση εργασίας σε άνεργους τριών τέκνων και των τέκνων τους. ΙΣΤ) Η αποδοχή οικονομικών επιχορηγήσεων από διάφορα υπουργεία, κρατικά λαχεία, Εκκλησία της Ελλάδος, Μητροπόλεις ή Ιερές Μονές, μεμονωμένους πολίτες, ευεργέτες και δωρητές προς το σωματείο. ΙΖ) Η άσκηση φιλανθρωπικής δραστηριότητας και η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και οποιουδήποτε άλλου Υπουργείου, Οργανισμού και εν γένει φορέα, δημόσιου ή ιδιωτικού, όπως δωρεάν διανομή τροφίμων στα άπορα μέλη του σωματείου, συμμετοχή σε προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας κλπ, με αποδέκτες τα μέλη του σωματείου, τις οικογένειές τους αλλά και τρίτους. ΙΗ) Η συμμετοχή σε δράσεις πολιτών και σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα στήριξης των απόρων τριτέκνων και των οικογενειών τους, όπως ενδεικτικά εθελοντική και κοινωνική εργασία, βοήθεια στο σπίτι, κατασκηνώσεις κλπ, με αποδέκτες τα μέλη του σωματείου, τις οικογένειές τους αλλά και τρίτους. Ο σκοπός του Σωματείου θα επιδιωχθεί και με οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια ή μέσο, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 4ο

∆ΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Σωματείου είναι αορίστου χρόνου.

Άρθρο 5ο

ΠΟΡΟΙ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Οι πόροι και η περιουσία του Σωματείου θα προέρχονται ενδεικτικά από: α) Εγγραφές, τακτικές ετήσιες συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά από το Δ.Σ.. β) Χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα, καταθέσεις ή σε είδος εισφορές των ίδιων των μελών ή τρίτων φυσικών προσώπων ή φορέων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, τις οποίες θα αποδέχεται με απόφαση του το Δ.Σ.. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που είναι αντίθετες στο σκοπό τουδε γίνονται δεκτές, γ) Τις προσόδους από τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου και έσοδα από δραστηριότητες του, τα οποία όμως δεν του προσδίδουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και χρησιμοποιούνται μόνο για νακαλυφθούν τα έξοδα του. δ) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και γενικά οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις που γίνονται αποδεκτές από το Δ.Σ. . ε) Από την διοργάνωση λαχειοφόρων αγορών, εκδηλώσεων και εκδρομών. στ) Επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ζ) Το Σωματείο θα μπορεί να αντλεί έσοδα και από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή εφόσον αυτά πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του, χωρίς την τροποποίηση του παρόντος. Τα έσοδα τα οποία θα προκύψουν διατίθενται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του σκοπού και των αναγκών του, χωρίς να επιτρέπεται διανομή κέρδους ή εσόδων στα μέλη Δικαιώματα που τυχόν θα αποκτήσει το Σωματείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανήκουν στο Σωματείο και όχι σε κάποιο μέλος ατομικά. Το ίδιο ισχύει και για τις υποχρεώσεις που θα γεννηθούν από τη λειτουργία του. Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του, μόνον κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.). Σε περίπτωση διάλυσης του θα διενεργηθεί εκκαθάριση από εκκαθαριστή και με αμοιβή που θα οριστεί από τη Γ.Σ.. Συγκεκριμένα αφού πληρωθούν τα τυχόν χρέη του Σωματείου, ο εκκαθαριστής φροντίζει να διατεθεί το υπόλοιπο, αν υπάρχει, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. του Σωματείου και σύμφωνα με το νόμο. Σε καμία περίπτωση, όμως, δε διανέμονται στα μέλη περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, ούτε επιστρέφονται οι εισφορές, οι δωρεές και οι συνδρομές των μελών προς το ΣωματεΠόροι του Σωματείου είναι οι εξής.

Άρθρο 6ο

ΜΕΛΗ 1) Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Ιδρυτικά, Τακτικά και Επίτιμα. Α) Ιδρυτικά, που έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση του Σωματείου και έχουν υπογράψει το αρχικό Καταστατικό. Β) Τακτικά. Τακτικό μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί κάθε γονέας που κατοικεί μόνιμα ή διαμένει προσωρινά στον Δήμο Πατρέων και έχει αποκτήσει τρία τέκνα, ανεξαρτήτως της ηλικίας αυτών και ανεξαρτήτως του γεγονότος αν κάποιο από τα τέκνα έχει αποβιώσει. Γ) Επίτιμα, που γίνονται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ., όσων συμβάλλουν στην επιτυχία των σκοπών του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη γράφονται σε ειδικό βιβλίο. 2) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ., μπορεί να κηρυχθούν ευεργέτες ή δωρητές όσοι προσφέρουν ποσό τουλάχιστον ίσο με εκείνο που αντιστοιχεί στο άθροισμα των τακτικών συνδρομών όλων των μελών κατά την διάρκεια ενός χρόνου ή υπηρεσίες ιδιαίτερα εξαιρετικές για την εκπλήρωση του σκοπού του Σωματείου. Τα ονόματα όσων προσφέρουν μικρότερα ποσά θα καταχωρούνται σε ειδικά τιμητικά βιβλία, ενώ τα ονόματα όσων ανακηρύσσονται ευεργέτες θα αναγράφονται σε ειδικό πίνακα που θα βρίσκεται στην έδρα του Σωματείου. 3) Η εγγραφή των μελών γίνεται μετά από υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου προς το Δ.Σ. το οποίο είναι αρμόδιο για την έγκρισή της. Μαζί με την αίτηση ο αιτών υποχρεούται να συνυποβάλλει και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητά του ως γονέα τριών τέκνων.

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 1. Τα μέλη του σωματείου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα.

α) Τα ιδρυτικά μέλη συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν τα όργανα της διοίκησης του Σωματείου και να εκλέγονται. β) Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται. γ) Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις γενικές συνελεύσεις χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. δ) Κάθε μέλος μπορεί να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση υπομνήματα για κάθε θέμα σχετικό με τους σκοπούς του Σωματείου. ε) Κάθε μέλος μπορεί να ζητά την προστασία και την παρέμβαση του Σωματείου για την υποστήριξη των συμφερόντων των οικογενειών με τρία τέκνα και να απολαμβάνει τα ωφελήματα που κατακτούνται με τη συλλογική δράση. στ) Όλα τα μέλη του Σωματείου μπορούν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και τις λοιπές εκδηλώσεις του Σωματείου.

 1. Τα μέλη του σωματείου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις.

α) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού. β) Να εκτελούν πρόθυμα και ευσυνείδητα τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. γ) Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς. δ) Να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. ε) Όλα τα μέλη, εκτός από τα επίτιμα, υποχρεώνονται να καταβάλλουν τακτικά την ετήσια συνδρομή τους. Μόνο μετά την εξόφληση των υποχρεώσεών του μπορεί ένα μέλος να ασκεί τα δικαιώματα που του παρέχει το Καταστατικό.

Αρθρο 8ο

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Κάθε μέλος είναι ελεύθερο να υποβάλλει οποτεδήποτε εγγράφως την παραίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Διαγραφή μέλους (προσωρινή ή οριστική) μπορεί να γίνει μόνο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όταν :

Α) Παραιτείται κατόπιν αιτήσεώς του. Β) Καθυστερεί τις συνδρομές πλέον του έτους και δεν τις τακτοποιεί εντός δέκα πέντε ημερών από της προσκλήσεως του εκ μέρους του Δ.Σ. του σωματείου. Γ) Παραβαίνει το καταστατικό, απειθαρχεί στις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου. Δ) Προβαίνει σε πράξεις και ενέργειες, που αντιβαίνουν στο σκοπό και τα συμφέροντα του Σωματείου. Ε) Τιμωρήθηκε επανειλημμένα με πειθαρχικές ποινές.

 1. Μέλος που αποχωρεί ή διαγράφεται για ένα οποιοδήποτε των παραπάνω λόγων δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του σωματείου, ούτε δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των συνδρομών του.

Το μέλος που έχει διαγραφεί μπορεί να προσφύγει στα Δικαστήρια της χώρας μέσα σε δύο μήνες από τη γνωστοποίηση της απόφασης διαγραφής του κατ’άρθρο 88 ΑΚ. Διαγραφή μέλους που ακυρώθηκε μετά την προσβολή της από το διαγραφέν μέλος, θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ.

 1. Το μέλος που διαγράφηκε προσωρινά μπορεί με αίτησή του να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο την επανεξέταση του ζητήματός του καθώς και την επανεγγραφή του στο Σωματείο μετά την πάροδο του χρόνου της διαγραφής του.

Άρθρο 10ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ Συμπεριφορά μέλους αντίθετη στους σκοπούς του Σβματείου και νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου ως εκτελεστικού οργάνου του Σωματείου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Ενδεικτικά παραπτώματα αποτελούν:

 • Η παρεμπόδιση στην επιτυχία των σκοπών του Σωματείου.
 • Η παραβίαση ή η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων απέναντι στο Σωματείο, που πηγάζουν από το καταστατικό και τη σχετική περί συλλόγων νομοθεσία ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
 • Η επίδειξη ανάρμοστης συμπεριφοράς στα γραφεία του Συλλόγου ή στις Γενικές Συνελεύσεις.
 • Η εκμετάλλευση της ιδιότητας μέλους για σκοπούς ιδιοτελείς, παράνομους ή αντίθετους στις επιδιώξεις και τα συμφέροντα του Σωματείου.
 • Η διενέργεια πράξεων που προσβάλουν την αξιοπρέπεια του μέλους του Σωματείου.
 • Η προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στα όργανα του Σωματείου.

Στις παραπάνω περιπτώσεις και άλλες παρόμοιες το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μπορεί να επιβάλει στα μέλη του την πειθαρχική ποινή τη προφορικής ή εγγράφου επιπλήξεως. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλει την ποινή της διαγραφής μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, προσωρινής ή οριστικής.

Άρθρο 11ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Όργανα του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 12ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και συγκροτείται από τα ταμειακώς τακτοποιημένα (εν τάξει) τακτικά μέλη του συλλόγου. Συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν εγγράφως το 1/20 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου, αναφέροντας και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν τη σύγκληση. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε δέκα μέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί, το αρμόδιο Δικαστήριο, εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι την Γενική Συνέλευση ορίζοντας συγχρόνως το προεδρείο της Γ.Σ..
 2. Η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται ύστερα από αναγγελία που τοιχοκολλείται στα γραφεία του Σωματείου ή αποστέλλεται στα μέλη του πριν από δέκα (10) ημέρες από την πραγματοποίησή της και η οποία αναφέρει την ημερομηνία την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
 3. Μέλη του Σωματείου μπορούν να εκπροσωπηθούν στην Γ.Σ. και τις αρχαιρεσίες εφόσον απευθύνουν προς τον Πρόεδρό της έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση πριν από την έναρξη. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση περισσοτέρων των δύο μελών από το ίδιο μέλος. Οι εκπροσωπούμενοι έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παρόντων.
 4. Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει πενταμελές προεδρείο, που εκλέγεται με ανάταση του χεριού και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα, τον ταμία και δύο μέλη του. Ο κάθε ένας εκλέγεται χωριστά.
 5. α) Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων, παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών, στις περιπτώσεις που η ΓΣ αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου, την μεταβολή του σκοπού του ή την διάλυση του Σωματείου. Εξαιτίας της αυξημένης σοβαρότητας των παραπάνω ζητημάτων απαιτείται, στις δύο πρώτες περιπτώσεις (τροποποίηση καταστατικού, μεταβολή σκοπού), η αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 99 και 100 του Αστικού Κώδικα ενώ για την διάλυση του σωματείου απαιτείται ομοφωνία. β) Ειδικότερα, στις περιπτώσεις της τροποποίησης του καταστατικού και της μεταβολής του σκοπού του σωματείου χρειάζεται η παρουσία τουλάχιστον του 50% των ταμειακά ενήμερων μελών για να υπάρχει απαρτία και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) ελλείψει απαρτίας συγκαλείται νέα επαναληπτική ΓΣ την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Και στην επαναληπτική ΓΣ απαιτείται η εξιδιασμένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει το άρθρο 99 του Αστικού Κώδικα.
 1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται από την πλειοψηφία, κατά τα οριζόμενα, από την προηγούμενη παράγραφο, των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών με ανάταση του χεριού.
 2. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται α) για τις εκλογές των οργάνων, β) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, γ) για τη διάλυση του Σωματείου, δ) για την ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τυχόν ενστάσεις κατά αποφάσεων της Γ.Σ. υποβάλλονται κατά την διάρκεια της ίδιας Γ.Σ. και μόνο, η οποία και αποφασίζει αμέσως.
 3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. υποχρεώνουν τόσο τα παρόντα και εκπροσωπούμενα μέλη όσο και τα απόντα. Τα πρακτικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το Προεδρείο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει το Δ.Σ..

Άρθρο 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Επιλέγει Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της.
 2. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ..
 3. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σύμφωνα και με την έκθεση της Ε.Ε.
 4. Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 5. Αποφασίζει για την διαγραφή μελών.
 6. Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού και την διάλυση του Σωματείου, το οποίο διαλύεται αυτοδικαίως με την πλήρη εξομοίωση των μελών του με τους πολύτεκνους.
 7. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Σωματείου.
 8. Αποφασίζει την συμμετοχή του σωματείου σε υπερκείμενη οργάνωση. Ομοίως αποφασίζει την σύσταση ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας ή την συμμετοχή του σωματείου σε υφιστάμενη ομοσπονδία ή συνομοσπονδία τοπικού ή πανελληνίου χαρακτήρα. Σε περίπτωση απόφασης για σύσταση ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας αυτή μπορεί να έχει χαρακτήρα τοπικό, επαρχιακό-περιφερειακό ή πανελλήνιο.

Άρθρο 14ο

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Σωματείο διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο που έχει τριετή θητεία και εκλέγεται με σταυρούς προτιμήσεως σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά την τακτική Γ.Σ. ύστερα από μυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία εποπτεύεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή εκλεγμένη από την Γενική Συνέλευση. Το εκλεγμένο Δ.Σ. σε διάστημα οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του, με ευθύνη του πρώτου σε ψήφους συμβούλου, συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Αν αυτός δεν συγκαλέσει σε σώμα αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης ο δεύτερος σε ψήφους σύμβουλος.

Άρθρο 15ο

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία μέλη με έγγραφη αίτησή τους, που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται 3 μέλη από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη.

Άρθρο 16ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Δ.Σ. ενεργεί και αποφασίζει σύμφωνα με το Καταστατικό για κάθε θέμα που ενδιαφέρει το Σωματείο.
 2. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες.
 3. Συγκαλεί τα μέλη του Συλλόγου σε τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ., εγγράφει ή διαγράφει τα μέλη σύμφωνα με το καταστατικό, φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των συνδρομών και εισφορών, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, συντάσσει τον απολογισμό δράσης του και τον υποβάλει για έγκριση στη Γ.Σ. και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία του Συλλόγου.
 4. Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.
 5. Τηρεί Βιβλία Μητρώου, πρωτοκόλλου, πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ., Ταμείου, Περιουσιακών στοιχείων – υλικού και όποιο άλλο βιβλίο αποφασίσει το Δ.Σ. για την καλή λειτουργία του Σωματείου.

Άρθρο 17ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο στις Δικαστικές, Διοικητικές αρχές και στους τρίτους.
 2. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. , συγκαλεί το Δ.Σ. και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη μαζί με τον Γενικό Γραμματέα.
 3. Διευθύνει τη συζήτηση και υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο που έχει σχέση με τη δραστηριότητα του Σωματείου. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ..
 4. Σε περίπτωση που απουσιάζει η κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 18ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 1. Διευθύνει τα γραφεία του Σωματείου, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συνυπογράφει κάθε έγγραφο του Δ.Σ. και διεξάγει την αλληλογραφία.
 2. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάσσει την σφραγίδα του Σωματείου.

Άρθρο 19ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

 1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου, εισπράττει τις συνδρομές και τηρεί τα βιβλία εσόδων και εξόδων. Κάνει τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.
 2. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα η σε Ταμιευτήριο κάθε ποσό άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, που μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γ.Σ..

Άρθρο 20ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με δύο αναπληρωματικά μέλη, εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. για δύο έτη. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ.. Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ.. Σε περίπτωση που διαφωνεί κάποιο από τα μέλη της, συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ..

Άρθρο 21ο

Εάν παραιτηθούν ή κωλύονται τόσα μέλη του Δ.Σ. ώστε δεν γίνεται δυνατή η συμπλήρωσή του από αναπληρωματικά, τότε η Εξελεγκτική Επιτροπή και τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε προσωρινό Δ.Σ. και συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση με μόνο θέμα την διενέργεια και διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δ.Σ..

Άρθρο 22ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Κάθε τρία χρόνια διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων του Σωματείου σε Ομοσπονδίες κλπ. Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από την Γ.Σ. με ανάταση του χεριού τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που προετοιμάζει και διεξάγει τις εκλογές και κάνει την διαλογή των ψήφων. Κάθε μέλος της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται χωριστά. Τα μέλη της κωλύονται να είναι υποψήφιοι. Η εφορευτική επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντα της από την ημέρα της εκλογής της και παραλαμβάνει από το ΔΣ σφραγίδες, εκτυπωμένα ψηφοδέλτια, κάλπες, φάκελο υποψηφιοτήτων κλπ. Το ΔΣ παραδίδει την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών ενημερωμένο μητρώο μελών στην Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, με αλφαβητική σειρά και το ίδιο συμβαίνει για τους υποψηφίους για την Ε.Ε. και για τους υποψηφίους αντιπροσώπους. Με μυστική ψηφοφορία τα παρόντα μέλη εκλέγουν τα αιρετά μέλη Το εκλογικό υλικό παραδίδεται στο νέο Δ.Σ., που είναι υποχρεωμένο να το φυλάξει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προσφυγής κατά των αρχαιρεσιών και αν ασκηθεί προσφυγή μέχρι την τελεσίδικη απόφαση.

Άρθρο 23ο

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. πρέπει να καταθέσουν έγγραφη αίτηση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τις εκλογές στο Δ.Σ.

Άρθρο 24ο

Το Σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα η οποία φέρει κυκλικά-περιμετρικά την επωνυμία του και στο μέσον το έτος ιδρύσεως του σωματείου. Η επωνυμία δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 25ο

Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και την διάλυση του Σωματείου απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του 1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών, από τα οποία τα 3/4 να ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης του Καταστατικού ή της διάλυσης του Σωματείου. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η περιουσία του δεν διανέμεται στα μέλη του, αλλά αποφασίζεται η διάθεσή της με απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 26ο

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, μπορεί να ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Σωματείων και τον Αστικό Κώδικα.

Άρθρο 27ο

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι επτά (27) άρθρα και ενεκρίθη από την Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών της 29ης Δεκεμβρίου 2019 και υπογράφεται από όλα τα ιδρυτικά μέλη και θα ισχύσει από της καταχωρήσεώς του στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Πατρών.

Πάτρα, 29/12/2019        

Μας αφορά όλους, αφορά το μέλλον των οικογενειών μας

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό το νέο εγχείρημα ας επικοινωνήσουν μαζί μας